Investavimo sprendimų priėmimo procesas

Tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama prie aplinkos apsaugos ir/arba socialinių veiklų.

Tvarus investavimas ir skaidrus klientų informavimas

Pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR), investavimo krypčių fondų valdytojai privalo klasifikuoti kiekvieną investavimo kryptį, kaip produktą, atitinkantį SFDR 6, 8 arba 9 straipsnių reikalavimus ir, atitinkamai, atskleisti tam tikrą informaciją pagal tai kuriam straipsniui priskirtas konkretus produktas, siekiant užtikrinti investuotojams didžiausią įmanomą skaidrumą prieš investuojant.

Investavimo krypčių tvarumo lygiai pagal SFDR

Pagal SFDR visos tvarios investicijos skirstomos į 3 lygius:

1 lygis - SFDR 6 straipsnis

Šiame straipsnyje aprašyti reikalavimai, keliami investavimo kryptims, kurios, priimdamos savo investicinius sprendimus, atsižvelgia į tvarumo riziką ir skaidriai aprašo galimą neigiamą poveikį tvarumui, tačiau tiesiogiai investuodamos neskatina aplinkosaugos ar socialiniu požiūriu tvarių veiklų bei neturi tvaraus investavimo tikslo (-ų).

2 lygis - SFDR 8 straipsnis (angl. light green funds)

Šiame straipsnyje aprašomi reikalavimai investavimo kryptims, kurios, be kita ko, savo investicijomis tiesiogiai skatina aplinkosaugos ar socialiniu požiūriu tvarias veiklas arba tokių veiklų derinį bei užtikrina , kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdysenos principų.

3 lygis - SFDR 9 straipsnis (angl. dark green funds)

Čia aprašyti reikalavimai investavimo kryptims, kurios tvarias investicijas laiko savo pagrindiniu tikslu. Šie fondai yra orientuoti tik į tvarias investicijas.

Kokias tvarias investicijas siūlome „Compensa Life“?

Šiuo metu „Compensa Life“ klientai gali rinktis iš investavimo krypčių, kurios atitinka SFDR 6 str. ir SFDR 8 str. reikalavimus, sąrašo.

   Investavimo kryptys  Tvarumo lygis 
 1.   Bond Portfolio N**
 2.  C-QUADRAT ARTS TR Bond ES*
 3.  Evli Global Bond Fund N
 4.  Avaron Emerging Europe Fund ES
 5.  C-QUADRAT ARTS TR Balanced ES
 6.  C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI  N
 7.  Evli Optimal Allocation Fund N
 8.  BNP Paribas US Growth ES
 9.  BNP Paribas Asia ex-Japan Equity ES
10.   BNP Paribas Emerging Equity ES
11.  BNP Paribas Japan Equity ES
12.  Evli Finland Select Fund ES
13.  Evli Europe Fund ES
14. VIG Central European Equity N
15. VIG Emerging Market ESG Equity ES

Siūlomų investavimo krypčių tvarumo lygis pažymėtas: ES arba N, kas reiškia:
*ES – investavimo kryptis, kuri skatina aplinkos apsaugos požiūriu ir socialiniu požiūriu tvarias veiklas.
**N – netaikomas arba investavimo krypties fondo valdytojas šiuo metu nėra pateikęs tvarumo informacijos arba investavimo kryptis šiuo metu neskatina aplinkos apsaugos požiūriu ir socialiniu požiūriu tvarių veiklų.

Klientai šiuo metu gali rinktis „Compensa Life“ investavimo kryptis, investuojančias į aplinkosaugą, pavyzdžiui, į biokuro įrenginius, saulės energetiką ar kitas „žaliosios“ energijos rūšis, kitas aplinkos apsaugos požiūriu tvarias veiklas arba į socialinę apsaugą,  pavyzdžiui, į socialinius bei darbuotojų apsaugos klausimus, žmogaus teisių gynimą, kovą su korupcija ir kyšininkavimu. 

Tvarumo rizikų integravimas „Compensa Life“

Kas yra tvarumo rizika?

Tvarumo rizika – tai su aplinkos apsauga, socialine atsakomybe ar įmonės valdymu (angl. Environmental, social, governance; ESG) susiję įvykiai ar sąlygos, kuriems susiklosčius investicijos vertei galėtų būti padarytas reikšmingas arba galimai neigiamas poveikis.

Kaip tvarumo rizikos valdomos ir integruojamos „Compensa Life“?

Saugumas ir tvarumas yra pagrindiniai bendrovės „Compensa Life“ kapitalo investicijų valdymo aspektai. Būdama tarptautinės draudimo įmonių grupės Vienna Insurance Group (toliau – VIG) dalimi, „Compensa Life“ vadovaujasi įmonių grupės VIG tvarumo strategijos principais. Vieni iš pagrindinių strategijoje numatytų principų yra socialinių bei aplinkosauginių veiksnių vertinimas investavimo procesuose.

Tvarumo rizika į investicinių sprendimų priėmimo procesą integruota taikant investicijų atmetimo kriterijus ir yra valdoma įgyvendinant rizikos ribojimo principą. „Compensa Life“ taip pat neinvestuoja į bendroves, kurių veikla prieštarauja tvarumo principams. Detalesnė informacija žemiau, skiltyje „Draudžiamos padidintos rizikos investicijos“.

Kur atskleidžiama informacija apie Compensa Life tvarumo rizikas ir kaip reguliariai jos peržiūrimos?

„Compensa Life“ rizikų valdymo procesas ir rizikų pobūdis atskleidžiamas metinėje Mokumo ir finansinės būklės ataskaitoje, kurioje taip pat pateikiamas tvarumo rizikų vertinimas.

Bendrovė reguliariai peržiūri rizikų sąrašą - ar jis aktualus ir išsamus, bei prireikus įtraukia į jį naujas rizikas, pagal numatytą standartinį VIG grupės rizikų valdymo procesą. Metinis rizikų inventorizavimo procesas kiekybiškai ir kokybiškai identifikuoja visų rūšių rizikas Bendrovėje, įskaitant ir rizikas ESG (etinių, socialinių ir valdymo kriterijų, toliau - ESG) srityse.

Kas yra pagrindinės tvarumo rizikos „Compensa Life“?

Tvarumo rizikos „Compensa Life“ yra galimas poveikis ESG srityse, galintis turėti neigiamą įtaką bendriems „Compensa Life“ veiklos rezultatams (išorinė rizika) arba kylantis dėl „Compensa Life“ veiklos ir galintis turėti neigiamą įtaką aplinkai ir (arba) visuomenei (iš vidaus į išorę veikiančios rizikos). Šios skirtingų rizikų rūšys yra pagrindas, kuris apsprendžia, kaip jos vertinamos bei valdomos pagal Bendrovės rizikų valdymo sistemą:

a) Iš vidaus į išorę nukreiptos rizikos yra vertinamos reguliariuose rizikų valdymo procesuose. Tuo tikslu ESG rizikos yra nustatomos metinio rizikų inventorizavimo proceso metu ir tada įtraukiamos į tolesnius rizikų valdymo procesus bei į ORSA (savo rizikos ir mokumo įvertinimo) procesą, priklausomai nuo rizikos reikšmingumo.

b) Iš vidaus į išorę nukreiptos rizikos taip pat gali būti identifikuotos rizikų inventorizavimo proceso metu arba bet kuriuose kituose rizikos valdymo procesuose ar (ir) srityse. Šių rizikų vertinimas gali būti dalis ORSA proceso.

Kokiam lygiui priskiriamos „Compensa Life“ tvarumo rizikos ir kada rizika yra laikoma reikšminga?

Apibendrinant, atlikta analizė parodė, kad tvarumo rizikos „Compensa Life“ šiuo metu yra iš esmės tik  mažo ir vidutinio lygio. Vis dėlto tikimasi, kad ateityje jų reikšmė didės, iš dalies dėl didėjančios šios temos svarbos.

 Atsižvelgiant į rizikos ribojimo taisykles, rizikų reikšmingumas yra vertintas atsižvelgiant į taikomą standartinį Mokumo kapitalo reikalavimą. Saugus mokumo lygis yra nustatytas 150% -200% ribose, nes jis yra esminis tam, kad verslas išliktų tvarus.

Rizika yra laikoma reikšminga, jei numatomas poveikis viršija 2,5% Bendrovės nuosavų lėšų.

Daugiau informacijos apie tvarumo rizikų integravimą rasite „Compensa Life“ ESG Strategijoje.

Investicijų atrankos procese naudojami pirmumo kriterijai

Renkantis investavimo kryptis „Compensa Life“ prioritetu laiko tvarumą, todėl siekia klientams pasiūlyti investavimo kryptis, kurios atitinka ne žemesnį, kaip 8 SFDR straipsnio reikalavimus atitinkantį tvarumo lygį. Renkantis investavimo kryptis,  taip pat atsižvelgiame į:

  • paskutinių trijų metų bendrą pelningumą, pajamingumą lyginant su analogiškomis kitų fondų valdytojų siūlomomis investavimo kryptimis bei nuokrypį nuo palyginamojo indekso;
  • kaštus, kuriuos patiria klientas.

Visi šie duomenys yra lyginami naudojant fondų lyginimo platformą Lipper Leader Rating.

Draudžiamos padidintos rizikos investicijos

Kaip numatyta Vienna Insurance Group ESG (angl. Environmental, social and corporate governance) strategijoje ir „Compensa Life“ investavimo ir rizikų valdymo strategijoje, priimant investicinius sprendimus, „Compensa Life“ neinvestuoja į šias sritis:

  • uždrausti ginklai – tokių ginklų pardavimas, bendradarbiavimas su įmonėmis susijusiomis su uždraustais ginklais, taip pat bendradarbiavimas su brokeriais, agentais ir kitais su uždraustų ginklų prekyba susijusiais asmenimis.
  • šilumos gamyboje naudojama anglis – esamos investicijos iki 2025 m. pabaigos bus sumažintos daugiau nei 50 proc., palyginti su 2019 m. Esamos investicijos bus visiškai pašalintos vėliausiai iki 2035 m.;
  • netinkami naftos ir dujų produktai;
  • įmonės, reikšmingai pažeidžiančios žmogaus teises arba Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principus.

Esamos investicijos aukščiau išvardintuose srityse  yra nuolat stebimos, o strategijoje nustatytų reikalavimų neatitinkančios investicijos šalinamos iš investicijų portfelio. „Compensa Life“ yra numačiusi iki 2035 m. iš savo portfelio pašalinti visas netinkamas investicijas.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai