Draudiko nuožiūra mokamo priedo skaičiavimas

Priedo, mokamo Draudiko nuožiūra, skyrimo ir skaičiavimo principai kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis

Kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis draudimo bendrovė įsipareigoja už pagal atitinkamą draudimo sutartį sukauptą sumą mokėti draudimo liudijime (polise) nurodyto dydžio garantuotas palūkanas.

Kartą per metus draudimo bendrovės nuožiūra ir sprendimu, gali būti skirtas papildomas priedas, kiekvienu konkrečiu atveju nustatant jų dydį bei paskirstymo sąlygas.

Sprendimą dėl papildomo priedo skyrimo draudimo bendrovės stebėtojų taryba priima kalendorinių metų pabaigoje, remdamasi valdybos siūlymu. Draudėjai apie sprendimą skirti Draudiko nuožiūra mokamą priedą informuojami viešai draudimo bendrovės interneto puslapyje bei teikiant metines ataskaitas.

Priėmus sprendimą skirti papildomą priedą, jis paskirstomas visoms galiojančioms ir sprendime nustatytiems kriterijams atitinkančioms kaupiamojo gyvybės draudimo sutartims su garantuotomis palūkanomis, kurios įsigaliojo ne vėliau kaip einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 dieną.

Lentelėje pateikiami metiniai palūkanų dydžiai, kuriuos sudaro priedas, mokamas Draudiko nuožiūra kartu su garantuotomis palūkanomis:

 

Metai Garantuotų palūkanų ir priedo, mokamo Draudiko nuožiūra, normų suma
2022 1,5%*
2021 1,5%*
2020 1,5%*
2019 2%*
2018 2,5%*
2017 2,75%*
2016 2,5%*
2015 3%*
2014 3,25%*
2013 4%*
2012 Priedas, mokamas Draudiko nuožiūra, nebuvo skiriamas
2011 3,75%*
2010 4,50%*
2009 4,50%*
2008 3,50%*
2007 3,50%*
2006 4,50%*
2005 Garantuotos palūkanos + 1%
2001-2004 Garantuotos palūkanos + 2%

 

*Skirtas priedas, mokamas Draudiko nuožiūra, kuris kartu su draudimo sutartyje numatytomis garantuotomis palūkanomis neviršija nurodytos sumos, pvz.: 3.25 % = 2 % garantuotų palūkanų + 1.25 % priedo, mokamo Draudiko nuožiūra.

Jei individualioje draudimo sutartyje numatytas didesnis garantuotų palūkanų dydis nei lentelėje nurodyta dydžių suma, tai priedas, mokamas Draudiko nuožiūra, atitinkamais metais tokiai sutarčiai nebuvo skirtas.

 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai