Jei apdraustąjį ištiko mirtis

Jei apdraustąjį ištiko mirtis

Gyvybės draudimo išmokų išmokėjimo tvarka apdraustojo mirties atveju

Apdraustojo mirties atveju draudikas išmoka draudimo sumą naudos gavėjams mirties atveju. Jei apdraustasis miršta dėl atsitikimo, kuris nėra laikomas draudžiamuoju įvykiu, draudikas naudos gavėjams mirties atveju išmoka tik sukauptą sumą.

 Naudos gavėjas mirties atveju, draudėjas arba jų teisių ir pareigų perėmėjai per 30 dienų privalo informuoti draudiką apie apdraustojo mirtį ir pristatyti toliau išvardintus dokumentus:

  • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai;
  • draudimo polisą (originalą);
  • apdraustojo mirties liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba draudiko įgalioto asmens;
  • naudos gavėjų apdraustojo mirties atveju ar kito asmens, turinčio teisę į draudimo išmoką, asmens tapatybę/ identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);
  • draudikui pareikalavus, kitus papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą draudiminio įvykio tyrimui.

Jei teismas paskelbia apdraustąjį mirusiu, tai draudikas informuojamas apie apdraustojo mirtį per 30 dienų nuo jo paskelbimo mirusiu.

 Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

 Išperkamoji suma išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties nutraukimo arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo to momento, kai draudėjas kreipėsi dėl dalinio sukauptos sumos atsiėmimo ir pateikė visus tam reikalingus dokumentus.

 Išlaidas, susijusias su patvirtinamųjų dokumentų gavimu, apmoka asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką.

 Jei naudos gavėjas mirties atveju nepaskirtas arba mirė, apdraustojo mirties atveju mokėtina draudimo išmoka paveldima įstatymų nustatyta tvarka.

 Jei naudos gavėjas išgyvenimo atveju sutartyje nepaskirtas arba mirė, tai draudimo laikotarpio pabaigoje mokėtina draudimo išmoka mokama apdraustajam.

 Jei įvykis yra draudiminis, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamam draudimo išmokos dydžiui, jei tikslaus draudimo išmokos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

 Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.

Išmokos dėl apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju

Naudos gavėjas, draudėjas arba apdraustojo teisių ir pareigų perėmėjai privalo per 30 dienų informuoti draudiką apie apdraustojo mirtį dėl nelaimingo atsitikimo ir pateikti toliau išvardintus dokumentus:

  • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
  • draudimo polisą (originalą);
  • apdraustojo mirties liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba draudiko įgalioto asmens;
  • naudos gavėjų apdraustojo mirties atveju ar kito asmens, turinčio teisę į draudimo išmoką, asmens tapatybę/ identifikavimą ir/ar įgalinimus patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);
  • esant reikalui - kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką.

Prieš mokėdamas draudimo išmoką, draudikas turi teisę reikalauti velionio autopsijos. Su tuo susijusias išlaidas padengia draudikas.

 Draudikas gali reikalauti papildomos informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

 Draudimo išmoka fiziniam asmeniui sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

 Jei naudos gavėjas mirė, draudimo Išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 Jei draudėjas nebuvo sumokėjęs visos draudimo įmokos, tai draudikas, išmokėdamas draudimo išmoką, turi teisę iš jos išskaičiuoti nesumokėtą draudimo įmokos dalį.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai