Jei apdraustajam diagnozuota kritinė liga

Jei apdraustajam diagnozuota kritinė liga

Draudimo įšmokos išmokėjimo tvarka apdraustojo kritinių ligų diagnozavimo atveju

Adraustasis, draudėjas arba apdraustojo įgalioti asmenys privalo per 30 dienų informuoti draudiką apie kritinės ligos diagnozavimą apdraustajam ir pateikti toliau išvardintu dokumentus:

  • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
  • draudimo liudijimą (originalą);
  • dokumenmtus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir paskirto gydymo aprašymu, iš kurių būtų galima nustatyti ar diagnozė tiksliai atitinka papildomų kritinių ligų draudimo taisyklių priede Nr. 1 nurodytus kritinių ligų kriterijus;
  • kitus teisę į išmoką patvirtinančius dokumentus;
  • asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintų dokumentų bei reikalingos informacijos gavimu apmoka į draudimo išmoką pretenduojantys asmenys.

Draudikas gali pareikalauti papildomis informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

 Jei naudos gavėjas mirė, draudimo išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai