Jei apdraustajam atsitiko nelaimingas atsitikimas

Jeigu apdraustajam atsitiko nelaimingas atsitikimas

Draudimo išmokos išmokėjimo tvarka apdraustojo traumos dėl nelaimingo atsitikimo atveju

Draudimo išmoka lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Išmokos dydis, priklausomai nuo sveikatos pažeidimų dydžio, nustatomas pagal "Draudimo išmokų, mokamų traumų dėl nelaimingo atsitikimo atveju, apskaičiavimo lentelę" (papildomo draudimo nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo taisyklės Nr. 005, priedas Nr.1).

Per vienerius kalendorinius Draudimo apsaugos galiojimo metus sumokėtų Draudimo išmokų suma neturi viršyti Draudimo sumos.

 Jei nelaimingo atsitikimo metu apdraustasis buvo apdraustas papildomu mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimu, tai draudimo išmoka dėl traumos bus išskaičiuojama iš mirties dėl nelaimingo atsitikimo išmokos, jei mirtį nulėmė tas pats nelaimingas atsitikimas.

 Draudikas turi būti nedelsiant ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo draudiminio įvykio informuojamas apie apdraustojo kūno sužalojimą dėl nelaimingo atsitikimo.

 Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos reikia pateikti tokius dokumentus:

 • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
 • draudimo polisą (originalą);
 • dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su išsamiu patirto sužalojimo, jo sunkumo, gydymo ir pasekmių aprašymu;
 • kitus teisę į išmoką patvirtinančius dokumentus;
 • asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintų dokumentų bei reikalingos informacijos gavimu, apmoka į draudimo išmoką pretenduojantys asmenys.

 Draudikas gali reikalauti papildomos informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

 Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

 Jei naudos gavėjas mirė, draudimo išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Draudimo išmokos išmokėjimo tvarka apdraustojo neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju

Draudimo išmoka lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Išmokos dydis, priklausomai nuo sveikatos pažeidimų dydžio, nustatomas pagal "Draudimo išmokų, mokamų invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju, apskaičiavimo lentelę" (papildomo draudimo nuo invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo taisyklių Nr. 006 priedas Nr.1).

 Per visą draudimo laikotarpį sumokėtų draudimo išmokų suma neturi viršyti draudimo sumos.

Jei nelaimingo atsitikimo metu apdraustasis buvo apdraustas papildomu mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimu, tai draudimo išmoka dėl invalidumo bus išskaičiuojama iš mirties dėl nelaimingo atsitikimo išmokos, jei mirtį nulėmė tas pats nelaimingas atsitikimas.

 Draudikas turi būti nedelsiant ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo draudiminio įvykio informuojamas apie apdraustojo kūno sužalojimą dėl nelaimingo atsitikimo.

 Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos reikia pateikti tokius dokumentus:

 • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
 • draudimo polisą (originalą);
 • dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su išsamiu patirto sužalojimo, jo sunkumo, gydymo ir pasekmių aprašymu, neįgalumo lygio pažymą.
 • kitus teisę į išmoką patvirtinančius dokumentus;
 • asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintų dokumentų bei reikalingos informacijos gavimu, apmoka į draudimo išmoką pretenduojantys asmenys.

Draudikas gali reikalauti papildomos informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

Jei naudos gavėjas mirė, draudimo išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Draudimo išmokos išmokėjimo tvarka apdraustojo visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo dėl nelaimingo atsitikimo atveju

Apie apdraustojo darbingumo praradimą draudikas turi būti informuojamas per 30 dienų nuo darbingumo praradimo. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos reikia pateikti tokius dokumentus:

 • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
 • draudimo polisą (originalą);
 • dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos, patvirtinančius, kad apdraustasis bisiškai ir negrįžtamai prarado darbingumą, nedarbingumo atsiradimo aplinkybes ir priežastis, ekspertizės išvadas;
 • kitus teisę į išmoką patvirtinančius dokumentus;
 • asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pateikiama kopija bei originalai identifikavimui);

Draudikas gali reikalauti papildomos informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudimunio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo/naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai