Privatumo politika

Bendrosios Privatumo politikos nuostatos

Ši Privatumo politika yra skirta informuoti Jus, kokiais principais vadovaudamasi Compensa Life renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis.

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito asmens Asmens duomenis, prašome Jūsų atitinkamą Duomenų subjektą informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį.

Pavyzdžiui, kai draudimo sutartyje yra nurodytas naudos gavėjas, draudėjas (Jūs) turi informuoti naudos gavėją apie Asmens duomenų pateikimą mums ir apie šios Privatumo politikos turinį.

Duomenų valdytojas ir asmuo, atsakingas už Jūsų Asmens duomenų Tvarkymą, yra Compensa Life Vienna Insurance Group SE (Estijos komercinio registro kodas 10055769, adresas Narva mnt 63/2, Talinas 10152, Estijos Respublika), veikiantis per Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialą, adresas Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau - Compensa Life / Draudikas / mes).

Sąvokos

Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba galimai identifikuotinu fiziniu asmeniu;

Asmens duomenų tvarkymas arba Tvarkymas – bet kokie su Asmens duomenimis atliekami veiksmai, įskaitant jų rinkimą, įrašymą, organizavimą, laikymą, keitimą ir atskleidimą, prieigos prie asmens duomenų suteikimą, peržiūrėjimą ir nuskaitymą, naudojimą, perdavimą, kryžminį naudojimą, derinimą, blokavimą, trynimą arba naikinimą, arba kelis pirmiau nurodytus veiksmus, nepriklausomai nuo jų atlikimo pobūdžio ar naudojamų priemonių.

Duomenų subjektas – Jūs, t.y. kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis Compensa Life teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su mumis ir / ar mūsų teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Compensa Life.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), jei šiame Privatumo pranešime nenurodyta kitaip.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų tvarkomos Jūsų Asmens duomenų kategorijos priklauso nuo konkretaus Jūsų santykio su Compensa Life.

Mes tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:

 • Asmens tapatybės duomenys, pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, parašas, pilietybė ir kita;
 • Kontaktiniai duomenys, pvz.: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kita;
 • Duomenys, reikalingi užtikrinti reikalavimus, taikomus mokesčių administravimo srityje, pvz.: valstybė, kurioje mokami mokesčiai, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) ir kita;
 • Duomenys, susiję su išsilavinimu, pvz.: išsilavinimo lygis, įgytas mokslo laispnis, mokymosi įstaigos ir kita;
 • Duomenys, susiję su Jūsų profesine veikla, pvz.: darbovietė, pareigos, vykdoma ūkinė-komercinė veikla ir kita;
 • CV duomenys, pvz.: visi kiti duomenys, kuriuos Jūs nurodote savo gyvenimo aprašyme (CV) ir / ar motyvaciniame laiške, ir kurie nepatenka po kitomis čia išvardintomis duomenų kategorijomis ir kita;
 • Finansiniai duomenys, pvz.: pajamos, banko sąskaitos numeris, lėšų, kuriomis mokate draudimo įmokas kilmė ir kita;
 • Sutarties duomenys, pvz., registracijos kodas, poliso numeris ir kita;
 • Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus ir tarptautinių sankcijų vykdymą, pvz.: ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys, tikrųjų naudos gavėjų duomenys, dalykinių santykių stebėsenos duomenys ir kita;
 • Sveikatos duomenys, pvz.: ligos, tyrimų rezultatai, patirtos traumos ir kita;
 • Su draudžiamuoju įvykiu susiję duomenys, pvz.: aplinkybės, kurioms esant įvyko draudžiamasis įvykis ir kita;
 • Duomenys, susiję su dalyvavimu juridiniuose asmenyse, pvz.: duomenys apie tai, kad esate bendrovės valdybos narys, turite atitinkamos įmonės akcijų ir kita;
 • Asmens duomenys, susiję su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis, pvz.: duomenys apie Jums iškeltas baudžiamasias bylas, kuriuose buvote pripažintas (-a) kaltu dėl nusikalstamos veiklos padarymo ir kita;
 • Duomenys, susiję su šeimynine padėtimi, pvz.: informacija, ar esate sudarę (-iusi) santuoką, išlaikomų asmenų skaičius, paveldėtojų duomenys ir kita;
 • Duomenys, susiję su Jums priklausančiu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, pvz.: kokio tipo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą turite;
 • Laisvalaikio pomėgiai, pvz.: Jūsų pomėgiai, hobiai, laisvalaikio užsiėmimai ir kita;
 • Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Compensa Life naudojama vaizdo stebėjimo įranga, kuomet Jūs lankotės Compensa Life centrinės būstinės ir Compensa Life klientų aptarnavimo padalinių patalpose;
 • Telefoninių pokalbių įrašų, kai yra skambinama į Compensa Life kontaktų centro telefono numerį, duomenys, tokie kaip skambinančiojo abonementinis numeris, skambučio metaduomenys (sujungimo pradžios data, laikas, trukmė). Telefoninio pokalbio įrašas apima ir duomenis, kuriuos Jūs pateikiate telefoninio pokalbio metu.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Compensa Life tvarko Jūsų duomenis žemiau išvardintais tikslais:

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas (įskaitant draudimo rizikos nustatytmą ir vertinimą, taip pat draudžiamųjų įvykių administravimą);
 • Asmens tapatybės nustatymas ir tikrinimas, principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas;
 • Atitikties pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams ir tarptautinių sankcijų vykdymo užtikrinimas;
 • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas (telefoninių pokalbių įrašymas);
 • Compensa Life turto apsaugos ir saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas);
 • Darbuotojų ir praktikantų atrankos organizavimas ir vykdymas;
 • Compensa Life teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas;
 • Draudimo tarpininkų sąrašo sudarymas ir tvarkymas, draudimo tarpininkų atrankos organizavimas ir sutarčių su jais sudarymas;
 • Tiesioginė rinkodara.

Compensa Life tvarko Jūsų duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • kai taikoma teisinė prievolė, t.y. galiojantys teisės aktai įpareigoja Compensa Life tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;
 • siekiant užtikrinti Compensa Life teisėtus interesus, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni (pavyzdžiui, Compensa Life paslaugų teikimas, darbuotojų ir praktikantų atrankos užtikrinimas, kilusių ginčų nagrinėjimas ir kt.);
 • Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų Asmens duomenis pagrindu.

 

 

Tiesioginė rinkodara

Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tuo atveju, jei esate davęs (-usi) tam sutikimą arba Compensa Life turi teisėtą interesą.

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, remdamiesi savo teisėtu interesu, tik tuo atveju, jei turime pagrįstą pagrindą manyti jog tikitės, kad tai padarysime. Pavyzdžiui, mūsų esamų klientų atveju, mes galime teikti informaciją apie panašius draudimo produktus į tuos, kuriuos jau turi mūsų klientai.

Tam tikrais atvejais mes profiliuojame Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tik tuos, kuriuos Jūs mums pateikėte su sutikimu profiliavimui. Daugiau informacijos apie profiliavimą rasite 9 dalyje.

Savo sutikimą dėl tiesioginės rikodaros galite atšaukti bet kuriuo metu, susisiekdami su mumis 15 dalyje nurodytais kontaktais arba rinkodaros pranešimuose nurodytu būdu. Pažymime, kad Jūs turite teisę nesutikti ir su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu mūsų teisėto intereso pagrindu. Tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui remiantis sutikimu prieš jį atšaukiant.

Kaip yra renkami / gaunami Jūsų asmens duomenys?

Compensa Life tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie yra gaunami:

 • tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pvz.: pildote ir teikiate prašymus, paraiškas, anketas, pretenzijas, skundus ir kita, taip pat kai Jūs skambinate Compensa Life kontaktų centro numeriu ar konsultuojatės atvykę į mūsų klientų aptarnavimo padalinį;
 • iš trečiųjų asmenų sutarčių pagrindu ar oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę (pareigą) ja teikti subjektų;
 • Lietuvos Republikos teisės aktų ar sutarčių pagrindu prisijungdama prie duomenis kaupiančių viešųjų duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis mes perduodame tik toms trečiosioms šalims, kurios turi teisinį pagrindą juos gauti, o mes turime teisinį pagrindą juos perduoti.

Kai kuriuos savo duomenų tvarkymo veiksmus esame perdavę trečiosioms šalims (paslaugų teikėjams) – duomenų tvarkytojams. Tam tikrais atvejais, mes perduodame Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie yra savarankiški duomenų valdytojai ir Asmens duomenis tvarko ne Compensa Life, o savo vardu ir rizika.

Pateikiame tipinį (ne baigtinį) subjektų, kuriems gali būti perduodami asmens duomenys, sąrašą:

 • perdraudimo įmonės;
 • draudimo brokeriai;
 • draudimo tarpininkai
 • valstybinės ir privačios gydymo, sveikatinimo ir kitų paslaugų įstaigos;
 • asmenys, kurie teikia Compensa Life paslaugas arba yra susiję su Compensa Life teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui: informacinių technologijų paslaugų teikėjams, pašto paslaugų teikėjams, archyvavimo paslaugų teikėjams)
 • valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui: priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijos, mokesčių administratorius, antstoliai, notarai, advokatai);
 • tai pačiai įmonių grupei, kaip Compensa Life priklausančios benrdovės;
 • auditoriai, teisės ir finansų konsultantai;
 • Compensa Life teisių ir pareigų perėmėjai;
 • teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, bankroto administratoriai.

Mes naudojamės tik tų paslaugų teikėjų paslaugomis, kurie teikia pakankamas garantijas, kad būtų įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės Jūsų Asmens duomenims apsaugoti. Compensa Life pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų Asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse.

Duomenų tvarkymo teritorija

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Compensa Life daro viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą, atitinkantį Lietuvoje garantuojamą Asmens duomenų apsaugos lygį.

Profiliavimas, individualūs pasiūlymai ir automatizuoti sprendimai

Compensa Life tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir gali priimti sprendimus automatizuotomis priemonėmis.

Tiesioginė rinkodara

Jei Jūs esate davę sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, juos profiliuojant, ir nesate tokio sutikimo atšaukę, Compensa Life gali profiliuoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mūsų ineraktyviojoje sistemoje IEVA (tokius kaip Asmens tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys, susiję su Jums priklausančiu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, taip pat Jūsų laisvalaikio pomėgiai ir kita) su tikslu Jums pateikti informaciją apie Jūsų poreikius atitinkančius mūsų ir mūsų partnerių draudimo produktus, taip pat bendrą Jūsų poreikių apžvalgą.

Rizikos vertinimas

Mes naudojame automatines programas vertinti apdraustojo asmens riziką (įskaitant, bet neapsiribojant, laisvalaikio pomėgių ir profesinę riziką). Draudimo rizikos vertinimas yra būtinas Draudimo sutarčiai sudaryti. Draudimo rizikos balui nustatyti naudojame automatizuotus matematinius modelius ir metodus. Šie vertinimo modeliai ir metodai yra reguliariai tikrinami, siekiant užtikrinti, kad jie būtų sąžiningi, efektyvūs ir nešališki.

Automatinis apdraustojo asmens rizikos nustatymas ir profiliavimas padeda mums sumažinti kliento diskriminavimo ir darbuotojo piktnaudžiavimo galimybes bei leidžia greičiau priimti sprendimus dėl draudimo sutarties sudarymo ir jos sąlygų vadovaujantis minėtų programų pateikta rekomendacija. Prašome atkreipti dėmesį, kad minėti sprendimai nėra pagrįsti vien tik profiliavimu ir automatizuotu sprendimų priėmimu. Priimant galutinį sprendimą ir pateikiant draudimo pasiūlymą bei jo sąlygas, visada dalyvauja ir mūsų darbuotojai.

Jūs visada turėsite teisę reikalauti, kad klausimą išnagrinėtų žmogus, išreikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą susisiekę su mumis, naudodamiesi 15 dalyje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Compensa Life siekdama užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą vykdo profiliavimą įvertindatama tam tikrus veiksnius, kaip Jūsų keliama rizika, produktų, paslaugų rizika, Jūsų atliekamų operacijų rizika, šalies ir / ar geografinio regiono rizika, vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos rizika ir priskirdama Jus atitinkamai kategorijai. Priklausomai nuo priskirtos rizikos kategorijos gali skirtis mūsų prašymų atnaujinti informaciją apie Jus periodiškumas.

Vaizdo stebėjimas

Mes naudojame vaizdo stebėjimo sistemas siekdami užtikrinti savo darbuotojų, klientų, taip pat turto ir duomenų, esančių mūsų biuruose, saugumą.

Compensa Life turima vaizdo stebėjimo įranga gali fiksuoti vaizdą prie įėjimų ir išėjimų iš mūsų patalpų, automobilių stovėjimo aikštelėse, patalpose, skirtose klientams (laukimo kambariai, koridoriai ir pan.). Mes įrašome tik vaizdo duomenis – vaizdo įrašymo metu garsas nėra įrašomas.

Jūsų Asmens duomenų saugojimas

Jūsų Asmens duomenis Compensa Life saugome tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų Asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja mus saugoti Asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, Asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Konkretūs Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Saugumo priemonės

Imamės atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad užtikrintumėme Jūsų Asmens duomenų integralumą, prieinamumą ir konfidencialumą.

Compensa Life esame įsidiegę informacijos saugumo valdymo sistemas, atitinkančias mūsų valdomų Asmens duomenų tvarkymo veiklos pobūdį, saugos priemonės, kurias naudojame Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, kurios apima pseudonimizaciją, šifravimą, griežtą prieigos kontrolę, saugumo reikalavimus (įskaitant konfidencialumo išlygas) sutartyse ir kt.

Jūsų teisės

Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Compensa Life, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;  
 • teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;  
 • teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Compensa Life tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;
 • teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite www.ada.lt.

Compensa Life suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikdami Compensa Life prašymą raštu bet kuriame Compensa Life klientų aptarnavimo padalinyje, per Compensa Life savitarną (eLife, eHealth), pateikdami elektroninėmis priemonėmis pasirašytą prašymą 15 dalyje nurodytu elektroniniu paštu, o tiesioginės rinkodaros atvejais - pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis Compensa Life teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje ar tiesioginės rinkodaros skambučio metu.

Duomenų subjektui nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius ir sutikimo tiesioginei rinkodarai atšaukimo.

Compensa Life ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavusi Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Compnesa Life atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir Compensa Life gautų prašymų skaičių. Bet kokiu atveju Compensa Life informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (pavyzdžiui, dėl jų pasikartojančio turinio), Compensa Life turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo išlaidas.

Compensa Life gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos ar Jūsų Asmens duomenys nebuvo Tvarkomi taip, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime,maloniai rekomenduojame kreiptis į mus žemiau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Privatumo pranešimo galiojimas ir keitimas

Compensa Life turi teisę vienašališkai pakeisti šį Privatumo pranešimą informuojant Jus apie tai paskelbimu Compensa Life interneto svetainėje www.compensalife.lt ar elektroniniu paštu.

Šis Privatumo pranešimas skelbiamas viešai Compensa Life interneto svetainėje www.compensalife.lt, o taip pat su šiuo Privatumo pranešimu sudaroma galimybė susipažinti Compensa Life klientų aptarnavimo padalinyje.

Kontaktinė informacija

Sutikimo atšaukimo, reikalavimų pateikimo, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir skundų dėl Asmens duomenų naudojimo klausimais Duomenų subjektai gali kreiptis elektroniniu paštu info@compensalife.lt arba adresu Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Lietuva.

Taip pat galite kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu dpo@compensalife.lt arba siųsti laiškus adresu: Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Lietuva.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai