Terminų žodynas

Terminų žodynas

Dažniausiai vartojamų terminų žodynas

Jūsų patogumui pateikiame dažniausiai gyvybės draudime vartojamų terminų išaiškinimą.
Tikslios sąvokos nurodytos Bendrosiose draudimo sąlygose ir Specialiosiose sąlygose.

Anuitetas Anuitetas

periodinių Draudimo išmokų seka, mokama Naudos gavėjui iki Apdraustojo mirties arba iki Sutartyje nustatyto termino.

Apdraustasis Apdraustasis

tai Draudėjo nurodytas ir Sutartyje įvardytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo mokėti Draudimo išmoką

Draudėjas Draudėjas

tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį su Draudiku savo ar kito asmens naudai.

Draudikas Draudikas

tai įmonė, draudimo įstatymo nustatyta tvarka gavusi draudimo veiklos licenciją, vykdanti draudimo ir su ja susijusią veiklą ir įsipareigojanti Draudėjui Sutartyje numatytų Draudžiamųjų įvykių atvejais mokėti Draudimo išmokas.

Draudimo apsauga Draudimo apsauga

tai Draudiko įsipareigojimas sumokėti Naudos gavėjui Draudimo išmoką Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įvykus Draudžiamajam ivykiui. Konkreti Draudimo apsauga įsigalioja Draudimo laikotarpio pirmąją dieną 0.00 valandą, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pirmos ar visos Draudimo įmokos sumokėjimo, bei galioja iki paskutinės Draudimo laikotarpio dienos arba Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo kitais pagrindais dienos 24.00 valandos.

Draudimo įmoka Draudimo įmoka

tai Draudėjo Draudikui pagal Sutartį mokėtina pinigų suma, kurios dydis ir mokėjimo terminai nurodyti Draudimo liudijime (polise).

Draudimo išmoka Draudimo išmoka

įvykus Draudžiamajam įvykiui Draudiko pagal Sutartį mokama pinigų suma, kurios konkretus dydis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Sutarties sąlygas ir joje numatyta tvarka.

Draudimo laikotarpis Draudimo laikotarpis

konkrečiu terminu apibrėžtas bei Sutartyje numatytas laikotarpis, kuriuo galioja Draudiminė apsauga.

Draudimo liudijimas (polisas) Draudimo liudijimas (polisas)

tai dokumentas, patvirtinantis Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, bei išduodamas Draudiko nustatyta tvarka ir terminais sudarant Sutartį ir/arba keičiant jos sąlygas.

Draudimo suma Draudimo suma

tai Draudimo liudijime (polise) nurodyta maksimali pinigų suma, kuria draudžiami turtiniai interesai ir kurią Draudikas įsipareigoja išmokėti įvykus Draudžiamajam įvykiui.

Garantuotos palūkanos Garantuotos palūkanos

Draudiko nustatytos bei Draudimo liudijime (polise) nurodytos palūkanos, kurias Draudikas įsipareigoja mokėti už Sukauptą sumą.

Investavimo kryptis Investavimo kryptis

investicinis fondas, kurį valdo valdymo įmonė, arba vertybinių popierių portfelis, kurį formuoja ir valdo Draudikas. Investavimo kryptį sudaro finansinės priemonės, nurodytos atitinkamos Investavimo krypties strategijoje.

Investavimo planas Investavimo planas

tai Draudėjo nurodytas sumokėtų Draudimo įmokų procentinis paskirstymas tarp Draudiko pasiūlytų ir Draudėjo pasirinktų Investavimo krypčių.

Investicinis vienetas Investicinis vienetas

sąlyginė Investavimo krypties vertės dalis, kurios kaina kinta priklausomai nuo skirtingų vertybinių popierių, priklausančių konkrečiai Investavimo krypčiai, kainų.

Išperkamoji suma Išperkamoji suma

tai Sukauptos sumos dalis, kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų atsiėmimo atveju.

Naudos gavėjas Naudos gavėjas

tai Sutartyje Draudėjo valia nurodytas arba Sutartyje nustatytais atvejais Apdraustojo paskirtas asmuo, kuris Sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į Draudimo išmoką ar jos dalį.

Nelaimingas atsitikimas Nelaimingas atsitikimas

prieš Apdraustojo valią dėl staigių, netyčinių, nenumatytų išorinių jėgų įvykęs atsitikimas, kurio metu Apdraustasis patiria kūno sužalojimą.

Papildomos palūkanos Papildomos palūkanos

Draudiko nustatyta pelno dalis, kuri Draudiko nuožiūra kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms draudimo sutartims proporcingai atitinkamos draudimo sutarties Sukauptai sumai.

Perdraudėjas Perdraudėjas

tai draudimo įmonė, perdavusi savo prisiimtos rizikos dalį kitai draudimo ar perdraudimo įmonei.

Perdraudikas Perdraudikas

tai draudimo ar perdraudimo įmonė, perėmusi tam tikrą rizikos dalį iš kitos draudimo įmonės.

Perdraudimas Perdraudimas

tai draudimo įmonės prisiimtos draudimo rizikos dalies perdavimas kitai draudimo arba perdraudimo įmonei.

Sukaupta suma Sukaupta suma

tai Draudėjo kaupiama suma pagal gyvybės draudimo sutartį (t.y. konkrečios Sutarties piniginė vertė, kuri apskaičiuojama pagal Sutarties sąlygas ir atitinkamas aktuarines taisykles).

Sukauptos sumos investavimo struktūra Sukauptos sumos investavimo struktūra

tai kuriuo nors konkrečiu momentu galiojantis Sukauptos sumos pasiskirstymas į skirtingas Investavimo kryptis.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai