Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Tvarumas

Tvarumo rizikų integravimas investavimo sprendimuose

Tvarumo rizikos yra aplinkosaugos, socialiniai ar valdymo įvykiai ar situacijos, kurie, jei įvyktų, galėtų padaryti reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE (toliau – Compensa Life) siekia valdyti investicijas taip, kad būtų užtikrinamas įmonės tvarumas ir apsaugoti draudėjų interesai. Priimant investavimo sprendimus yra atsižvelgiama į visas žinomas ir aktualiausias finansines rizikas. Rizikos yra reguliariai vertinamos ir joms nustatomi konkretūs ribojimai. Tvarumo rizikos yra integruotos į investavimo sprendimų priėmimo procesą taikant pašalinimo kriterijus ir diversifikuojant investicinį portfelį. 

Kaip bendrovė, priklausanti įmonių grupei “VIG Group“, Compensa Life vadovaujasi VIG grupės nustatytais investavimo principais, tame tarpe ESG-Strategija (angl. environmental, social, governance). Pagal ESG-Strategiją, priimant investavimo sprendimus, privaloma vengti šių sričių:

  • ginklų sektoriaus
  • šiluminio anglies sektoriaus 

„Compensa Life“ susilaiko nuo investicijų į draudžiamus ginklus, turint omenyje gynybos įrangą, jos naudojimą ir gamybą, kuri yra nepriimtina dėl sukeliamų didelių kančių ir kuri yra reguliuojama tokių tarptautinių konvencijų kaip kad Konvencija dėl kasetinių šaudmenų, Otavos konvencija dėl priešpėstinių minų, Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis ar Biologinių ir cheminių ginklų konvencijos. Įmonės yra vertinamos pagal jų įsitraukimą į šias sritis: biologiniai ir cheminiai ginklai, kasetinės amunicijos (įskaitant visas įmanomas paleidimo sistemas), priešpėstinės minos, minų klojimo sistemos ir kitos minų sistemos, branduoliniai ginklai ir urano amunicijos. Atsižvelgiant į prieinamus duomenis yra nuolat stebimas naujų kontraversiškų ginklų tipų, tokių kaip akinančių lazerinių ginklų, kūrimas bei tarptautinio reguliavimo pasikeitimai. Tokiu būdu ir šie ginklai ateityje gali būti įtraukti į apribojimų sąrašą. 

“Compensa Life” vadovaujasi VIG Grupės Klimato kaitos strategijoje nustatytos anglies sektoriaus / anglies energijos energetikos strategijos. Šiluminė anglis yra viena iš pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taigi ir pasaulinio klimato pokyčio, priežasčių. Todėl įmonė susilaiko nuo naujų investicijų į įmones, kurios gauna daugiau kaip 30 proc. pajamų iš šiluminės anglies kasybos arba generuoja daugiau kaip 30 proc. energijos iš šiluminės anglies, išgauna daugiau kaip 20 mln. tonų šiluminių anglių arba iš šiluminės anglies generuoja daugiau kaip 10 GW energijos per metus. 

Esamos pozicijos aukščiau paminėtuose sektoriuose yra nuolat stebimos, o reikalavimų neatitinkančios investicijos yra pašalinamos iš investicinio portfelio. “Compensa Life” yra įsipareigojusi iki 2035 metų visiškai pašalinti netinkamas investicijas iš savo portfelio.

Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių pasirinkimas ir priežiūra

Pasirenkant ir peržiūrint investicinio gyvybės draudimo investavimo kryptis, atsižvelgiama į šiuos kriterijus: investicinio fondo / portfelio veiklos rezultatus, rizikingumą, investavimo galimybių diversifikavimą, kainą, istorinius rezultatus, atitiktį, bendrą paslaugų ir investicijų valdymo kokybės lygį, likvidumą ir investicinių fondų / portfelių reitingus.

Pareiškimas dėl investavimo sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams

Investavimo sprendimai gali sukelti, prisidėti arba būti tiesiogiai susiję su neigiamu, reikšmingu ar galimai reikšmingu, poveikiu tvarumo veiksniams. Tvarumo veiksniai apima aplinkosaugos, socialinius ir su darbuotojais susijusius klausimus, pagarbą žmogaus teisėms, kovą su korupcija bei kyšininkavimu. Pagrindiniu neigiamu poveikiu yra laikomas toks, kuris atsiranda dėl investavimo sprendimų, tu-rinčių neigiamus padarinius tvarumo veiksniams.

Šiai dienai Compensa Life neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Galimas neigiamas poveikis tvarumo veiksniams yra minimizuojamas naudojant pašalinimo kriterijus dėl draudžiamų ginklų ir šiluminės anglies pagal VIG Grupės nustatytą ESG-Strategiją bei diversifikuojant investicijų portfelį.

Compensa Life sąmoningai siekia padidinti tvarių investicijų dalį savo investicijų portfelyje. Ateityje planuojama atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams bei atskleisti susijusią informaciją pagal taikytinos teisės reikalavimus.

Pareiškimas dėl neigiamo poveikio tvarumo veiksniams teikiant rekomendacijas dėl draudimo produktų

Šiuo metu “Compensa Life” neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams teikdama rekomendacijas dėl draudimo produktų. Investicinio gyvybės draudimo atveju įmonė siūlo investavimo krypčių pasirinkimą į įvairius investicinius fondus / portfelius. Klientas gali pasirinkti vieną ar kelias investavimo kryptis susietas su investiciniais fondais / portfeliais, taip pat keisti sutarties investavimo struktūrą per visą investicinio gyvybės draudimo sutarties galiojimą laiką. Atitinkamai pagrindinis neigiamas draudimo sutarties poveikis gali skirtis priklausomai nuo kliento pasirinkto investavimo fondo / portfelio ir investavimo struktūros.

Atlygio politika

“Compensa Life” atlygio principai yra grindžiami VIG Grupės atlygio standartais. Atlygio politika yra suderinta su “Compensa Life” verslo ir rizikos strategijomis, vertybėmis ir ilgalaikiais tikslais. Įgyvendinta atlygio praktika skatina patikimą ir efektyvų rizikos valdymą ir neskatina per didelio rizikos prisiėmimo, tame tarpe keliant įmonei didesnes tvarumo rizikas, nei “Compensa Life” prisiėmė.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai